Kwaliteit

Inspectierapport GGD 2023

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items.

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteit uitgevoerd:

  • documentenonderzoek

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens dit onderzoek heeft beoordeeld.

Beschouwing

De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend om een houderwijziging aan te vragen ten aanzien van kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes. Het betreft hier een wijziging van rechtspersoon van een éénmanszaak naar De Kleurkrijtjes B.V.

Conclusie van het onderzoek is dat er voldoende aannemelijk is gemaakt dat op grond van artikel 1.62, eerste lid, Wet kinderopvang (Wko) de exploitatie redelijkerwijs in overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens de kwaliteitseisen uit de Wko.

Aangezien deze locatie momenteel in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nog staat geregistreerd onder de huidige houder, zijn deze contactgegevens automatisch vanuit het LRK in dit inspectierapport overgenomen. Zodra de wijziging is doorgevoerd zullen de nieuwe gegevens in de inspectierapporten worden opgenomen.

Advies aan College van B&W

Opnemen in het landelijk register kinderopvang.

Download het volledige Inspectierapport GGD 2023 (.pdf)

Landelijk Register Kinderopvang – KDV De Kleurkrijtjes